Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Funksjonsbasert arkivplan fra 2020 -

Velkommen til Rennebu kommunes arkivplan.

"Alle offentlige organer skal til enhver tid ha en ajourført arkivplan jf. arkivforskriften § 4. Arkivplanen skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet."

Formålet med arkivplanen er kvalitetssikring av arkivforvaltningen i kommunen.
Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Rennebu kommune.

  • Arkivplanen er en samleplan for instrukser, rutiner, regler, planer m.v. som gjelder utføring av arbeid i arkivet: Mottak av post/dokument og registrering, arkivlegging, plassering, bortsetting, kassasjon, overføring og deponering av arkivet.
  • Arkivplanen fungerer som en administrativ håndbok for kommunen, og er et dynamisk dokument og et verktøy til bruk for alle som jobber med kommunal saksbehandling og arkivering.
  • Arkivplanen skal brukes til å holde kontroll med arkivarbeidet i Rennebu kommune.
  • Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Rennebu kommune.
  • Rennebu kommunes arkiver skal bevare fortiden og sikre fremtiden.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Rennebu kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter:
"Offentlige organer pliktar å ha arkiv (jfr. Arkivforskriften § 4), og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivleder og arkivansvarlig har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste. Arkivmedarbeider utøver det daglige arbeidet med arkiv og Arkivplan.

I kommunen er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 4).

Alle ansatte i kommunen bør sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Arkivplanen skal revideres februar hvert år.

Rennebu kommune 22.03.2024

Per Øyvind Sundell
Kommunedirektør